Nói thầm

Ngộ nghĩnh bé và bố

Nghỉ nóng

Bón phân cho cây

Đặt câu

Nước ngựa

Lô-gic của con

Để con làm cho!

Câu Bố hay nói

Con khỏe lắm!